Vedtægter

1. Navn og hjemsted.

  1,1 Foreningens navn er Thyborøn-Harboøre jagtforening.
  1,2 Foreningens hjemsted er Lemvig kommune.

2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund

  2,1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund hvis vedtægter
  er bindende for foreningen og går forud for for disse vedtægter.
  2,2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelse.

3. Formål og Opgaver

  3,1 Foreningens formål er at samle alle jæger inden for foreningens
  område og fremme disse intresser i tilslutning til
  Danmarks Jægerforbunds formål.

4. Optagelse

  4,1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5. Ophør.

  5,1 Udmeldelelse af foreningen skal ske med mindst en måneds
  skriftlig varsel til udgangen af december
  5,2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med
  kontigent, efter nærmere af bestyrelsenn fastsatte regler.
  5,3 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6. Eksklusion

  6,1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen;der i væsentlig
  grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
  6,2 Eksklusion skal dog for ai få endelig gyldighed godkendes
  på foreningens førstkommende generalforsamlingen.

  Eksklusionen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
  Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådan flertal kan
  eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, samt 2/3 
  af de fremmødte, stemmer herfor.  

7. Kontigent og Hæftelse

  7,1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat 
  årlig kontigent.
  7,2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler og kontigentreduktion
  for husstands-, ungdoms-, og seniormedlemmer, samt for ekstraordinær medlemmer
  og i øvrig træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid mv.
  7,3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
  7,4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

8. Ordinær Generalforsamling

  8,1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle
  foreningens anliggender.
  8,2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Januar
  kvartal. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen
  i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
  8,3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden
  skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved annoncering i
  mindst et lokalblad med mindst 2 ugers varsel
  8,4 Dagsorden skal omfatte følgende Punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
  ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det af revisorene gennemgående årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontigent:
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter.
  9 Valg af revisorer.
  10 Eventuelt.

9. Ekstraordinær generalforsamling

  9,1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyurelsen,
  når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne
  skriftlig overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af,
  hvilke sager der ønskes behandlet.

  Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen,
  skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling
  med angivelser af dagsordenen skal ske i Jægerforbundets medlemsblad
  eller ved annoncering i mindst et lokalblad med mindst en uges varsel.

10. Afstemning.

  10,1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet
  af fremmødte medlemmer.
  10,2 Hvert medlem har en stemme.
  10,3 Afstemning sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette,
  eller hvis mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning.
  10,4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  10,5 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre
  andet fremgår af disse vedtægter.
  10,6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af
  samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

11. Bestyrelsen

  11,1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den
  overordnede ledelse af foreningen.
  11,2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
  11,3 Valgperioden for bestyrelsen og formand er 2 år. Genvalg kan finde sted.
  11,4 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og kasser.
  11,5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller
  3 ud af 7 medlemmer begærer dette.
  11,6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen
  af medlemmerne er tilstede.
  11,7 Hvert medlem har 1 stemme.
  11,8 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
  stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens- stemme afgørende.   

12. Tegningsret.

  12,1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden,
  henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsmedlem.
  12,2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner
  kan gives til kassereren.

13. Formue og regnskabsår.

  13,1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter
  eller sikre værdipapirer.
  13,2 Regnskabsåret er kalenderåret.

14. Revision.

  14,1 Revisorerne, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. pkt. 7, gennemgår
  regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette.

Revisionen har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse
  med de fastsatte retningslinier.
  14,2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftresyn.
  14,3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

15: Udvalg.

  15,1 Udvalgsmedlemmer, samt formænd for disse, udpeges af bestyrelsen.

16. Sammenslutning.

  16,1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende
  medlemmers stemmer vedtage, at foreningen under Jægerforbundet,
  sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet,
  således at foreningens aktiver og passiver overtages af den
  fortsættende fælles lokalforening  

17. Opløsning.

  17,1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende
  medlemmers stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes
  med mindst en og højest to måneders mellemrum, vedtage at
  foreningen opløses
  17,2 Foreningens eventuelle formue skal- efter at alle forpligtelser er opfyldt-
  forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under
  jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden,
  overføres den forvaltede formue til den nye forening.
  I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb
  jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.

18. Ikrafttræden.

  18,1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 11 Marts 2020 træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund,

  Overstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen
  11 Marts 2020 .

ORGINALEN LIGGER UNDERSKREVET HOS FORMANDEN:   

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/